Wykorzystanie odpadów

Gospodarcze wykorzystanie - recykling - wtórny przerób, w przypadku rozpuszczalników polega na odzysku czystego rozpuszczalnika w wyniku procesu rozdziału mieszaniny, który to proces nazywa się destylacją.


            Destylacja polega na:

  przeprowadzeniu substancji ciekłej w stan pary poprzez jej ogrzanie,

  skropleniu (kondensacji) par poprzez ich oziębienie,

  zebraniu skroplonych par (destylatu) w odbieralniku.

Destylacja jest bardzo powszechnie stosowana w wielu gałęziach przemysłu, głównie do oczyszczania głównego składnika ciekłej mieszaniny z domieszek substancji mniej lotnych lub nielotnych.
Wyróżnia się dwa rodzaje destylacji, z których każdy wymaga nieco odmiennej aparatury:

  destylacja prosta (zwykła), w której pary znad destylowanej cieczy odprowadza się wprost do chłodnicy i odbieralnika.

  destylacja frakcyjna zwana również rektyfikacją. Sposób ten wymaga specjalnej aparatury - tak zwanej kolumny rektyfikacyjnej.


W destylacji wykorzystuje się fakt zależności zjawiska wrzenia cieczy od ciśnienia, pod jakim znajduje się mieszanina. Im niższe ciśnienie, tym ciecze wrzą w niższej temperaturze.

I tak, destylację prowadzoną pod normalnym ciśnieniem nazywamy destylacją atmosferyczną, a destylację pod zmniejszonym ciśnieniem nazywa się destylacją próżniową.

Rodzaj urządzenia i przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, wymuszają określony sposób prowadzenia procesu destylacji.

Posiadane przez Fenix Sp. z o.o. urządzenia zostały sprowadzone z Unii Europejskiej. Spełniają wszystkie kryteria UE i RP, w szczególności pod względem hermetyczności procesu destylacji - osiągamy praktycznie pomijalny poziom emisji, bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przeciw pożarowego a co za tym idzie bezpieczeństwa przeciw wybuchowego. Urządzenia wykorzystując zależność temperatury wrzenia od ciśnienia, pracują w próżni. Brak powietrza w układach urządzenia dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne.

      Home      O nas      Oferta      Technologia      Produkt      Kontakt     
Copyright by M&M